ArrowArrow
ArrowArrow
Kreatív problémamegoldás workshop - 2019. november 10. (vasárnap) 10:00–14:00
Shadow
Slider

Érdeklődj:

Abért Viktória

érzelmi intelligencia tréner, coach, tanácsadó

International Association Of Coaching (IAC) tag
+36 30 438-8065
viktoria.abert@haromplatanprojekt.hu

Kövess Facebook-on:

Bejegyzések

Vélemények

 

M. Yaroslava

"Sze­ret­nék kö­szö­ne­tet mon­da­ni Vik­tó­ri­ának. Már az el­ső fog­lal­ko­zás e­le­jén bi­zal­mat é­rez­tem i­rán­ta. A kö­tet­len be­szél­ge­té­sek so­rán sza­ba­don tud­tam be­szél­ni az ér­zé­se­im­ről és a szo­ron­gá­sa­im­ról. Kér­dé­se­im fel­dol­go­zá­sá­val ben­nem szü­let­tek meg a vá­la­szok. Se­gí­tett át­lép­ni egy men­tá­lis a­ka­dályt és fel­ol­da­ni az ér­zel­mi ká­oszt. Se­gí­tett, hogy ki­jus­sak a vál­ság­ból, és ma­ga­biz­to­san te­gyem meg a kö­vet­ke­ző lé­pést az é­le­tem­ben."

T. Orsi

"Min­den ta­lál­ko­zás­kor azt ér­zem, hogy van egy JÁT­SZÓ­TÁR­SAM. Se­gít, tá­mo­gat és ját­sza­ni hív.... nyújt­ja a ke­zét, de en­nél töb­bet ad...egy biz­ton­sá­gos, sze­re­tet­tel te­li te­ret, ahol ÖN­MA­GAM le­he­tek. Ta­nít, hogy ne ve­gyem o­lyan ko­mo­lyan...és én szép las­san meg­ta­nu­lom. Rá­cso­dál­ko­zunk egy­más­ra...és fel­ne­ve­tünk. És eb­ben a fel­ne­ve­tés­ben fel­ol­dó­dás van, és a fel­ol­dó­dás te­ret en­ged a sze­re­tet­nek....ben­nem, ben­nünk."